Open navigation

TaxOnline cập nhật 15.0.28

Ngày phát hành

Thứ sáu, ngày 07 tháng 07 năm 2023


Tính năng mới

1. Danh sách dự án đầu tư: Thêm mới quản lý danh sách dự án đầu tư (Dùng cho tờ khai 02/GTGT và 01/HT).


Cải tiến

1. Bổ sung 03/TNDN (TT802021): Thêm mới PL 03-3D/TNDN.

2. 01/HT (TT80/2021): Cập nhật theo nghiệp vụ Thuế và HTKK 5.0.7.

3. 05/ĐK-TH-TCT (TT105/2020): Cập nhật theo nghiệp vụ Thuế và HTKK 5.0.7.

4. 01/DNXLNT (TT80/2021): Cập nhật danh mục ngân hàng. Tối ưu xuất dữ liệu XML.

5. Sitemap: Tối ưu hiển thị sitemap.

6. Kết xuất báo cáo: Cập nhật chức năng thay đổi đường dẫn lưu file. Tối ưu thông báo xử lý GoogleDrive, OneDrive.

7. Xem XML Thuế: Cập nhật mẫu in CTKT TNCN.

8. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.28.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.