Open navigation

Thiết lập danh mục Tiền tệ - Thanh toán - Thuế suất

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thiết lập danh mục tiền tệ, thanh toán, thuế suất trong phần mềm iXHD.


Hướng dẫn thực hiện

1. Chuẩn bị:

Kết nối thiết bị chữ ký số vào máy tính;

Khởi động, đăng nhập vào phần mềm iXHD.

2. Vị trí mở chức năng:

Ngoại tệ:

Vị trí tính năng: trên thanh tiêu đề nhấn chọn Danh mục > Ngoại tệ.

Nút chức năng hỗ trợ thao tác

Thêm mới (F4): tạo mới thông tin danh mục tiền tệ

Sửa (F2): tùy chỉnh nội dung thông tin đã nhập

Ghi (F5): ghi nhận thông tin đã điều chỉnh

Phục hồi (Esc): khôi phục lại thông tin đã chỉnh sửa

Đóng (F12): đóng bảng tính năng

Hình thức nhập liệu: nhập trực tiếp trên giao diện phần mềm.

Nhấn chọn Thêm (F4), tùy chọn tên loại ngoại tệ và nhập tỷ giá quy đổi;

Nhấn chọn Ghi (F5) để lưu thông tin để nhập;

Thông tin ngoại tệ sẽ thể hiện tại danh mục bên dưới;

Thực hiện lại các bước hướng dẫn như trên nếu muốn thêm nhiều loại tiền tệ khác nhau, lưu ý đối với tiền đồng Việt Nam thì tỷ giá mặc định là 1.

2. Thanh toán:

Vị trí tính năngtrên thanh tiêu đề, nhấn chọn Danh mục > Thanh toán

Nút chức năng hỗ trợ thao tác

Thêm mới (F4): tạo mới thông tin danh mục thanh toán

Sửa (F2): tùy chỉnh nội dung thông tin đã nhập

Ghi (F5): ghi nhận thông tin đã điều chỉnh

Phục hồi (Esc): khôi phục lại thông tin đã chỉnh sửa

Đóng (F12): đóng bảng tính năng

Hình thức nhập liệu: nhập trực tiếp trên giao diện phần mềm.

Nhấn chọn Thêm (F4), nhập ký hiệu, tên hình thức thanh toán, nhấn chọn Ghi (F5) để lưu thông tin đã nhập, thông tin hình thức thanh toán sẽ thể hiện tại danh mục bên dưới. 

Thực hiện lại các bước hướng dẫn như trên nếu muốn thêm nhiều loại hình thức thanh toán khác nhau.

3. Thuế suất:

Vị trí tính năng: trên thanh tiêu đề, nhấn chọn Danh mục > Thuế suất

Nút chức năng hỗ trợ thao tác

Thêm mới (F4): tạo mới thông tin danh mục

Sửa (F2): tùy chỉnh nội dung thông tin đã nhập

Ghi (F5): ghi nhận thông tin đã điều chỉnh

Phục hồi (Esc): khôi phục lại thông tin đã chỉnh sửa

Đóng (F12): đóng bảng tính năng

Hình thức nhập liệu: nhập trực tiếp trên giao diện phần mềm.

Nhấn chọn Thêm (F4), nhập mã, giá trị thuế suất, nhấn chọn Ghi (F5) để lưu thông tin đã nhập, thông tin thuế suất sẽ thể hiện tại danh mục bên dưới.

Thực hiện lại các bước hướng dẫn như trên nếu muốn thêm nhiều loại thuế suất khác nhau.


Bài viết khác

Cài đặt thiết bị chữ ký số

Cài đặt phần mềm iXHD

Thiết lập danh mục hàng hóa

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.