Open navigation

Bán hàng tại đơn vị giao uỷ thác xuất khẩu

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thực hiện nghiệp vụ kế toán về Bán hàng – Bán hàng / Bán hàng tại đơn vị giao uỷ thác xuất khẩu trên phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

I. Định khoản:

Khi xuất kho hàng hóa gửi đi nhờ xuất khẩu hộ

Nợ TK 157                          Hàng gửi đi bán

            Có TK 155, 156

Khi bên nhận uỷ thác xuất khẩu thông báo hàng xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan

Ghi nhận doanh thu

Nợ TK 131                          Chi tiết từng đơn vị nhận ủy thác

            Có TK 511               Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

            Có TK 333               Thuế và các khoản phải nộp NSNN (3332, 3333)

Ghi nhận giá vốn

Nợ TK 632                          Giá vốn hàng bán

            Có TK 157               Hàng gửi đi bán

Khi nhận được thông báo về số thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt bên nhận ủy thác đã nộp hộ

Nợ TK 333                           Thuế và các khoản phải nộp NSNN (3332, 3333)

            Có TK 111, 112        Trả tiền ngay cho đơn vị nhận ủy thác XK

            Có TK 338 (3388)    Nếu chưa trả tiền ngay cho đơn vị nhận ủy thác XK

            Có TK 138                Ghi giảm số tiền đã ứng cho bên nhận ủy thác để nộp thuế

Ghi nhận phí uỷ thác xuất khẩu trả cho bên nhận ủy thác

Nợ TK 641                            Phí ủy thác xuất khẩu

Nợ TK 1331                          Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

            Có TK 338(3388)      Chi tiết đơn vị nhận ủy thác

II. Mô tả nghiệp vụ:

Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng qua các đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

  • Bên giao ủy thác xuất khẩu sau khi lựa chọn được đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu sẽ ký hợp đồng giao nhận xuất khẩu ủy thác.
  • Sau khi ký hợp đồng thì bên ủy thác sẽ lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh điều động nội bộ để chuyển hàng cho bên nhận ủy thác xuất khẩu.
  • Căn cứ vào phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ thì Thủ kho xuất hàng và ghi Sổ kho.
  • Khi nhận được thông báo hàng xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan, được tính là hàng xuất khẩu thì kế toán lập hóa đơn GTGT với thuế suất thuế GTGT 0% và giao cho bên nhận ủy thác xuất khẩu. Đồng thời kế toán bán hàng sẽ ghi nhận doanh thu hàng xuất khẩu.
  • Các khoản thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu sẽ do bên nhận ủy thác xuất khẩu nộp hộ và bên giao ủy thác sẽ thanh toán lại cho bên nhận ủy thác.
  • Khi thực hiện xong dịch vụ xuất khẩu thì bên nhận ủy thác sẽ phải chuyển lại toàn bộ chứng từ xuất khẩu cho bên ủy thác xuất khẩu kèm theo hóa đơn GTGT phản ánh hoa hồng ủy thác xuất khẩu.
  • Sau khi nhận đủ chứng từ của bên nhận ủy thác xuất khẩu giao bên ủy thác xuất khẩu sẽ tiến hành bù trừ các khoản phải thu và phải trả của hai bên.

III. Các bước thực hiện:

Xuất kho hàng hóa gửi cho bên nhận ủy thác xuất khẩu:

Lập phiếu xuất kho

- Bước 1: Chọn mục Chứng từ.

- Bước 2: Chọn Chứng từ hóa đơn đầu ra

- Bước 3: Tại bảng Quản lý bán ra, Phiếu xuất, chọn Tạo mới, nhập chi tiết thông tin phiếu xuất (người nhận, mã số thuế, địa chỉ, phương thức xuất, lý do xuất,...) > nhập thông tin hàng hóa xuất kho (mã hàng hóa, tên hàng hóa, số lượng,...) & Ghi (F5)

Định khoản chứng từ: nhấn chọn Định khoản > nhập thông tin và hạch toán nghiệp vụ tương ứng > Ghi (F5)

Khi nhận được thông báo về số thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt bên nhận ủy thác đã nộp hộ:

Lập  hóa đơn GTGT

- Bước 1: Chọn mục Chứng từ.

- Bước 2: Chọn Chứng từ hóa đơn đầu ra

- Bước 3: Tại bảng Quản lý bán ra, Hóa đơn bán ra, chọn Tạo mới, nhập thông tin hóa đơn bán ra (mẫu số, kí hiệu, khách hàng, mã số thuế, hình thức thanh toán,...) > nhập thông tin hàng hóa (mã hàng hóa, tên hàng hóa, số lượng, đơn giá,...) & Lưu.

Lưu ý: Người dùng có thể tạo hóa đơn bán ra bằng cách chọn chứng từ liên kết từ Phiếu xuất đã được lập và ngược lại.

Định khoản chứng từ: nhấn chọn Định khoản > nhập thông tin và hạch toán nghiệp vụ tương ứng > Ghi (F5).

 


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.