Open navigation

Hóa đơn | Thiết lập chung

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu về chức năng Thiết lập chung của phân hệ Hoá đơn điện tử trong hệ thống quản lý 2ez.

Chức năng hỗ trợ thiết lập, quản lý thông tin kết nối giữa phần mềm iXHD với hệ thống quản lý 2ez

Để sử dụng được chức năng này, trước đó cần sử dụng:

. Dịch vụ phần mềm hoá đơn điện tử iXHD do TS24 cung cấp

. Cài đặt, cấu hình kết nối iXHD trong phần mềm Konect24 do TS24 cung cấp

(Tham khảo tài liệu hướng dẫn liên quan được cung cấp ở cuối bài viết này)


Hướng dẫn thực hiện

Giao diện sử dụng chính

1 – 3. Vị trí mở chức năng

4. Nút chức năng hỗ trợ tạo mới thông tin

5. Danh sách thông tin cấu hình đã được khởi tạo trong hệ thống

Bảng thiết lập chi tiết thông tin cấu hình kết nối

1. Nhóm nút chức năng hỗ trợ khởi tạo / chỉnh sửa nội dung chi tiết

2. Nút chức năng hỗ trợ kiểm tra, đồng bộ thông tin mẫu hoá đơn điện tử từ phần mềm iXHD (sử dụng được sau khi đã hoàn thành cấu hình)

3. Tuỳ chọn công ty sử dụng cấu hình này trong hệ thống quản lý 2ez

4. Nhóm chức năng tuỳ chọn hỗ trợ kiểm tra, xuất hoá đơn tự động trong hệ thống quản lý 2ez

5. Nhóm chức năng thiết lập thông tin kết nối từ phần mềm Konect24


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.