Open navigation

TaxOnline cập nhật 15.0.39

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 11 tháng 12 năm 2023


Tính năng mới

1. 01/CPH (TT57/2022):  Thêm mới.

2. 02/QT-CPH (TT57/2022):  Thêm mới.

3. 01/CNV (TT57/2022):  Thêm mới.

4. 02/QT-CNV (TT57/2022):  Thêm mới.

5. 01/CLVCSH-VDL (TT57/2022):  Thêm mới.

6. 02/QT-SXCDK (TT57/2022):  Thêm mới.


Cải tiến

1. 02/GTGT (TT156/2013): Cập nhật theo nghiệp vụ Thuế và chuẩn HTKK 5.1.3.

2. Bổ sung 01/GTGT (TT80/2021): Cập nhật theo nghiệp vụ Thuế và chuẩn HTKK 5.1.3.

3. Bổ sung 05/QTT-TNCN (TT80/2021): Tối ưu xuất dữ liệu ra file Excel báo cáo.

4. Bổ sung 03/TNDN (TT80/2021): Tối ưu xuất dữ liệu ra file XML báo cáo.

5. Đăng ký TVAN: Tối ưu chức năng chọn cơ quan Thuế (Đăng ký; Thay đổi thông tin; Đăng ký ngừng).

6. Xem XML Thuế: Cập nhật xem tờ khai Thuế.

7. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.39.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.