Open navigation

Giảm giá hàng đã mua về nhập kho

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thực hiện nghiệp vụ mua hàng - giảm giá hàng đã mua về nhập kho trong phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

1. Định khoản:

Nợ TK 111, 112, 331...                       Số tiền giảm giá hàng mua          

    Có TK 156                               Hàng hóa

    Có TK 133                               Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)        

2. Mô tả nghiệp vụ:

Khi hàng mua về nhập kho, phát hiện không đúng quy cách, phẩm chất như đã thỏa thuận ban đầu, thông thường sẽ có các hoạt động sau:

Công ty và nhà cung cấp sẽ thỏa thuận với nhau và lập biên bản về việc giảm giá hàng mua.

Nhân viên mua hàng nhận lại hóa đơn giảm giá hàng mua từ nhà cung cấp và chuyển cho kế toán mua hàng

Kế toán mua hàng hạch toán khoản giảm giá hàng mua và ghi sổ kế toán

3. Các bước thực hiện:

Nhận được hóa đơn của nhà cung cấp, kê khai hóa đơn đầu vào:

Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn Chứng từ > Chứng từ hóa đơn đầu vào.

Bảng Quản lý mua vào: Hóa đơn mua vào > Tạo mới > nhập thông tin hóa đơn mua vào (mẫu số, kí hiệu, nhà cung cấp, mã số thuế, hình thức thanh toán,...) > nhập thông tin hàng hóa (mã hàng hóa, tên hàng hóa, số lượng, đơn giá,...) > Lưu.

Lưu ý: Người dùng có thể lập hóa đơn mua vào bằng cách chọn chứng từ liên kết từ Phiếu nhập đã được lập và ngược lại.

Định khoản chứng từ: nhấn chọn Định khoản > nhập thông tin và hạch toán nghiệp vụ tương ứng > Ghi (F5).

Người dùng tùy chọn Thao tác > Sửa, Xóa, Định khoản,.. theo nhu cầu sử dụng hoặc chuyển đến các chứng từ liên kết: Phiếu nhập, Phiếu chi, Ủy nhiệm chi.


Bài viết liên quan

Thông tin đơn vị ezBooks 

Danh mục Kho

Danh mục Hàng hóa

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.