Open navigation

Tuyển dụng | Từ chối hồ sơ xin việc

Tổng quan

Nội dung bài viết sẽ giới thiệu về chức năng thiết lập thông tin từ chối hồ sơ xin việc trong hệ thống quản lý nhân sự HR24.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí chức năng: Tuyển dụng > Cấu hình > Lý do từ chối

Cửa sổ sẽ hiển thị Mô tảMẫu Email về Lý do Từ chối đã định cấu hình.

Bằng cách định cấu hình một mẫu email cụ thể, ứng viên sẽ nhận được email thông báo với lý do từ chối khi ứng viên bị từ chối trong quy trình tuyển dụng.

Nhấn chọn Tạo để tạo Lý do Từ chối mới; nội dung vừa khởi tạo sẽ xuất hiện thêm một dòng mới bên dưới danh sách đang hiển thị.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.