Open navigation

Cấu hình | Đơn vị tính

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu chức năng cấu hình Đơn vị tính trong Kho hàng của hệ thống quản lý 2ez.


Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí mở chức năng: Kho hàng > Cấu hình > Đơn vị tính > Nhóm đơn vị

Người dùng có thể sử dụng đơn vị đo lường thuộc các đơn vị đo lường đã được tạo sẵn. 

Đơn vị đo lường này có thể được điều chỉnh để phù hợp với từng công ty.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.