Open navigation

Konect24 cập nhật 15.0.20

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2023


Tính năng mới

1. TS24pro: Thêm mới. Dùng để kết nối với TaxOnline, iBHXH, RemoteSigner.


Cải tiến

--/--

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.