Open navigation

Tra cứu mã sổ BHXH của người lao động

iBHXH - Thiết lập cơ bản


Để thực hiện tra cứu thông tin mã số BHXH của người lao động, trong ứng dụng iBHXH người dùng có thể thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:


1. Tra cứu nhanh theo chức năng “Tra cứu mã sổ BHXH”:

Trên thanh tiêu đề, tuỳ chọn vào mục “TT chung” (1) > “Tra cứu mã sổ BHXH” (2) > xuất hiện bảng nhập thông tin tra cứu, nhập và tuỳ chọn đầy đủ thông tin từ cột Họ tên đến cột Mã xã (3) > nhấn chọn “Tìm kiếm” (4), chương trình sẽ tự động tra cứu thông tin và hiển thị mã sổ BHXH của người lao động (5).2. Tra cứu trực tiếp trên giao diện nhập liệu hồ sơ nghiệp vụ:

Người dùng có thể thực hiện tra cứu thông tin mã sổ BHXH cho người lao động trong quá trình nhập liệu hồ sơ nghiệp vụ.

Ví dụ tại giao diện lập hồ sơ Thu nghiệp vụ báo tăng mới, người lao động cần tra cứu thông tin mã sổ BHXH, người dùng nhập nội dung vào cột “Họ và tên”, “Ngày tháng năm sinh”, “Số chứng minh” và vùng thông tin “Nơi cấp giấy khai sinh (quê quán)” (1), đánh dấu vào cột “Chọn” (2) về phía bên phải ngoài cùng (có thể chọn nhiều người để tra cứu cùng lúc), nhấn chọn “Lấy mã sổ BHXH” (3).Xuất hiện bảng tra cứu thông tin mã sổ BHXH, nhấn chọn “Tìm kiếm” (4), chờ chương trình tự động kiểm tra và hiển thị thông tin mã sổ BHXH (5) của người lao động, nhấn chọn “Lưu xuống” (6) để dữ liệu này được tự động cập nhật vào bảng thông tin người dùng đang nhập liệu (7).
Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.