Open navigation

Hóa đơn | Mẫu hoá đơn

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu về nhóm chức năng Mẫu hoá đơn điện tử của phân hệ Hoá đơn điện tử trong hệ thống quản lý 2ez.

Nhóm chức năng gồm 2 chức năng chính:

Mẫu hoá đơn điện tử: danh sách quản lý thông tin mẫu hoá đơn đồng bộ từ phẩn mềm iXHD với hệ thống quản lý 2ez

Cập nhật mẫu HĐĐT: thực hiện kiểm tra, cập nhật mẫu hoá đơn từ phần mềm iXHD vào hệ thống quản lý 2ez

Để sử dụng được chức năng này, trước đó cần thực hiện:

. Thiết lập chung kết nối iXHD vào hệ thống quản lý 2ez

. Cấu hình hoá đơn điện tử trong hệ thống quản lý 2ez

(Tham khảo tài liệu hướng dẫn liên quan được cung cấp ở cuối bài viết này)


Hướng dẫn thực hiện

Bảng chức năng Mẫu hoá đơn điện tử

1 – 3. Vị trí mở chức năng

4. Danh sách mẫu hoá đơn điện tử đã được đồng bộ từ phần mềm iXHD

5. Bảng thông tin chi tiết mẫu hoá đơn điện tử

Bảng chức năng Cập nhật mẫu HĐĐT

1 – 3. Vị trí mở chức năng

4. Bảng thông tin hỗ trợ cập nhật mẫu hoá đơn điện tử từ phần mềm iXHD


Bài viết khác


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.