Open navigation

Đơn mua hàng

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn hỗ trợ khởi tạo, quản lý đơn mua hàng trong 2ez..


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí tính năng: Mua hàng > Đơn mua hàng

Nhấn vào Tạo để tạo mới đơn đặt hàng 

  1. Nhà cung cấp: nhập thông tin nhà cung cấp
  2. Mã nhà cung cấp: nhập mã nhà cung cấp được tạo trên hệ thống
  3. Hạn chốt đặt: Ngày đặt hàng
  4. Ngày nhận: Ngày mong muốn hàng về kho công ty.

Tab Sản phẩm: nhập tên sản phẩm, mô tả, số lượng.

Tab Thông tin khác: Nhập đại diện mua hàng, điều khoản thương mại quốc tế, và điều khoản thanh toán.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.