Open navigation

Tạo cấu hình xác thực tài khoản One Drive

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn tạo cấu hình xác thực tài khoản One Drive qua Web App

Web App này chỉ có tác dụng đăng ký để truy cập dữ liệu trong Drive

Trường hợp công ty yêu cầu bảo mật cao, có thể tự tạo Web App của chính mình để xác thực và truy cập dữ liệu trong Drive


Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Truy cập trang Microsoft account Developer Center

Bước 2: Chọn Azure Active Directory > App registrations

Bước 3: Chọn New registration, nhập các giá trị vào Register an application

Bước 4: Nhập tên hiển thị của App

Bước 5: Chọn Supported account types = Accounts in any organizational directory and personal Microsoft accounts

Bước 6: Nhấn Register. Lưu trữ giá trị Application (client) ID

Bước 7: Chọn Authentication > Chọn Platforms = Web platform. Trong phần cấu hình Web platform, thêm Authorized redirect URI = OAuth 2.0 Redirect URI

Bước 8: Chọn Certificates & secrets > Chọn New client secret > Nhập mô tả (Forever) và chọn Expired = Never

Bước 9: Lưu giá trị Client secret > chọn Lưu

Bước 10: Nhập các giá trị vào API Permissions

+ Files.ReadWrite.All (To access your OneDrive)

+ Sites.ReadWrite.All (To access your SharePoint library)

+ offline_Access

+ User.Read

Nhấn chọn lưu lại thông tin đã thiết lập


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.