Open navigation

Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (Mẫu 03/DL-HĐĐT)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra  trong phần mềm TaxOnline.

Đối tượng doanh nghiệp thuộc trường hợp cần phải lập và nộp tờ khai này, căn cứ theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 60 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, nội dung xử lý chuyển tiếp:

"…

Trường hợp từ ngày Nghị định này được ban hành đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này hoặc Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018, nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03/DL-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. Cơ quan thuế xây dựng dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn."


Hướng dẫn thực hiện

Mở tờ khai nhập liệu

1. Trên thanh trình đơn vào mục QLHĐ

2. Chọn Hóa đơn điện tử

3. Chọn Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (03/DL-HĐĐT)

4. Xuất hiện bảng Chọn kỳ kê khai, tùy chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng Ý

Bảng nhập liệu Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra, mẫu số 03/DL-HĐĐT

1. Chọn Thêm lần để hiện giao diện tờ khai

2. Thực hiện nhập liệu vào tờ khai theo 1 trong 2 cách:

Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;

Nhóm nút File mẫu / Nạp dữ liệu hỗ trợ tạo tập tin mẫu để nhập liệu và nạp vào phần mềm *

Lưu ý cột ngày bắt đầu sử dụng phải lớn hơn hoặc bằng ngày lập thông báo là 2 ngày

 (*) tham khảo nội dung bài viết Hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

3. Nhóm nút chức năng hỗ trợ thao tác nhập liệu

  • Nhập lại (Esc): xóa thông tin đang nhập để nhập mới lại dữ liệu
  • Xóa (F3): xóa thông tin đã lưu trên tờ khai nhập liệu
  • Ghi (F5): lưu lại thông tin đã nhập liệu vào tờ khai
  • Đóng (F12): đóng cửa sổ hiển thị tờ khai


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.