Open navigation

Ngày nghỉ | Cấu hình

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu về chức năng cấu hình Ngày nghỉ, trong hệ thống quản lý nhân sự HR24

Chức năng này hỗ trợ khởi tạo, quản lý ngày nghỉ của toàn bộ nhân viên/người lao động tại đơn vị.


Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí mở chức năng: Ngày nghỉ > Cấu hình > Kiểu nghỉ/ Kế hoạch tích lũy/ Các ngày lễ

Hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin ngày phép cho nhân viên tại đơn vị.

Việc thực hiện cấp phát, đăng ký & duyệt ngày phép cùng chung trên hệ thống quản lý nhân sự. 

Quản trị viên có thể dễ dàng kiểm soát, truy xuất dữ liệu ngày nghỉ một cách thuận tiện và dễ dàng khi cần thiết.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.