Open navigation

Xử lý hóa đơn có sai sót (Nghiệp vụ 2)

Tổng quan

Nội dung bài viết này hướng dẫn cách thực hiện xử lý hóa đơn điện tử khi có phát sinh sai sót trong phần mềm iXHD.


Văn bản hướng dẫn

Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020: hướng dẫn xử lý hóa đơn có sai sót;

Khoản 1 Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021: hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót trong một số trường hợp;

Khoản 6 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021: xử lý chuyển tiếp.


Nghiệp vụ 2

Hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế đã gửi cho người mua sau đó người mua / người bán phát hiện có sai sót

Hóa đơn điện tử có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót


Trình tự xử lý nghiệp vụ

1. Người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn;

2. Thông báo với Cơ quan Thuế theo mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.


Hướng dẫn thực hiện

- Bước 1:Tra cứu hóa đơn điện tử (HDDT) đã sử dụng, khởi tạo thông báo sai sót

* Tuỳ theo hình thức hoá đơn sử dụng, chọn mở tra cứu danh sách tương ứng trong từng nhóm chức năng Hoá đơn điện tử / Tem vé thẻ / Hoá đơn bệnh viện...

- Bước 2: Tạo thông báo sai sót, sử dụng thiết bị chữ ký số để ký, gửi thông báo cho Cơ quan Thuế

- Bước 3: Chờ kết quả phản hồi chấp nhận thông báo sai sót từ Cơ quan Thuế.

- Video hướng dẫn "Xử lý hóa đơn có sai sót (Nghiệp vụ 2)" (https://web.ts24.com.vn/slides/slide/ht-co-ma-cua-cqt-a-gui-co-sai-sot-ve-ten-ia-chi-cua-nguoi-mua-do-nguoi-mua-ban-phat-hien-104?fullscreen=1#).


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.