Open navigation

iHaiQuan cập nhật 15.0.11

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 09 tháng 01 năm 2024.


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Chứng từ đính kèm: Kiểm tra cài đặt thư viện "Visual Studio 2013 (VC++ 12.0)".

2. Hệ thống: Cập nhật danh mục chuẩn Hải quan 2024.

3. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.11.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.