Open navigation

Tờ khai đối với cá nhân kinh doanh (01/CNKD) (TT40/2021)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập Tờ khai đối với cá nhân kinh doanh (01/CNKD) (TT40/2021) trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

Mở tờ khai nhập liệu

1. Trên thanh trình đơn vào mục Kê khai

2. Chọn KK trực tiếp hàng tháng / quý

3. Chọn Tờ khai đối với cá nhân kinh doanh (01/CNKD) (TT40/2021)

4. Xuất hiện bảng Chọn kỳ tính thuế, tùy chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng Ý

Bảng nhập liệu Tờ khai đối với cá nhân kinh doanh, mẫu (01/CNKD)

1. Chọn Thêm lần: để hiện giao diện tờ khai.

2. Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm

 (*) tham khảo nội dung bài viết Hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

3. Nhóm nút chức năng hỗ trợ thao tác nhập liệu

  • Nạp dữ liệu từ xml: nạp dữ liệu tờ khai từ tập tin có định dạng xml
  • Kết xuất BC (F9): kết xuất ra báo cáo dựa trên các dữ liệu đã được nhập vào phần mềm.
  • Thêm phụ lục: tùy chọn phụ lục cần lập nộp chung với tờ khai chính
  • Nhập lại (Esc): xóa thông tin đang nhập để nhập mới lại dữ liệu
  • Xóa (F3): xóa thông tin đã lưu trên tờ khai nhập liệu
  • Ghi (F5): lưu lại thông tin đã nhập liệu vào tờ khai
  • Đóng (F12): đóng cửa sổ hiển thị tờ khai

Video hướng dẫn Tờ khai đối với cá nhân kinh doanh (01/CNKD) (TT40/2021)

https://web.ts24.com.vn/slides/slide/to-khai-oi-voi-ca-nhan-kinh-doanh-01-cnkd-theo-thong-tu-40-2021-tt-btc-43?fullscreen=1#


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.