Open navigation

Kết nối thiết bị chấm công

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cấu hình kết nối thiết bị sinh trắc học (vật lý), hỗ trợ chấm công trong hệ thống quản lý nhân sự HR24.

Cấu hình kết nối thiết bị sinh trắc học để chấm công, có những tính năng nổi bật sau:

. Tự động tìm nạp thông tin chấm công, thời gian phản hồi ngắn.

. Hỗ trợ thiết lập nhiều múi giờ khác nhau.

. Bỏ qua nhiều lượt chấm công trong một khoảng thời gian nhất định.

. Hỗ trợ bản nháp để xem lại số lần chấm công đã ghi nhận, trước khi chuyển sang thông tin chấm công chính thức.

. Hiển thị thời gian trong & ngoài giờ làm việc của khung giờ làm đã thiết lập.

. Tính toán thời đi muộn, về sớm trong ca làm việc của nhân viên.


Hướng dẫn thực hiện

Cần lấy những thông số sau từ thiết bị chấm công để cấu hình kết nối thiết bị này trong hệ thống quản lý nhân sự HR24.

. Địa chỉ IP của thiết bị

. Mở chế độ hiển thị thanh trạng thái kết nối Ethernet của thiết bị

. Mã số kết nối / truy cập (Mật khẩu) với máy tính của thiết bị

. Cổng liên kết TCP với máy tính của thiết bị

Vị trí mở chức năng

1 – 3. Phân hệ Chấm công, nhóm chức năng Cấu hình, chọn mở Thiết bị sinh trắc học

4. Nút chức năng hỗ trợ tạo mới thông tin

5. Danh sách thông tin thiết bị chấm công đã thiết lập

Bảng khởi tạo / chỉnh sửa kết nối thiết bị chấm công

1. Cấu hình tên, địa chỉ kết nối IP của thiết bị chấm công

2. Chi tiết cấu hình thông số kết nối

. Cổng: nhập thông tin cổng truy xuất thiết bị chấm công trên hệ điều hành

. Mật khẩu thiết bị: nhập mật khẩu truy cập của thiết bị chấm công

. Tham số đăng nhập | đăng xuất: để mặc định theo thông tin có sẵn (đề xuất)

. Thực hiện: định nghĩa thiết bị này dùng để thực hiện chấm công giờ vào (Đăng nhập), chấm công giờ ra (Đăng xuất) hoặc cả hai (Tất cả); tuỳ vào mục đích sử dụng thực tế để chọn thông tin cấu hình tại đây

. Bỏ qua Ping: tuỳ chọn thực hiện lệnh Ping đến thiết bị chấm công (mặc định để trống không chọn)

. Múi giờ: tuỳ chọn thông tin múi giờ áp dụng cho thiết bị

. Giới hạn tìm nạp chấm công (ngày): định nghĩa số ngày ghi nhận chấm công, thông số này lấy theo quy tắc tính số ngày công được áp dụng tại đơn vị

. Loại API: tuỳ chọn New API

. Hết thời gian kết nối: định nghĩa thời gian làm mới kết nối từ thiết bị chấm công với hệ thống quản lý nhân sự HR24

3. Tuỳ chọn hỗ trợ thực hiện kiểm tra kết nối giữa thiết bị chấm công với hệ thống quản lý nhân sự HR24

4. Tuỳ chọn lưu về máy tính tập tin thông số cấu hình kết nối thiết bị chấm công đã khởi tạo

Trường hợp thiết bị chấm công không hỗ trợ bỏ qua các lần bấm đúp / trùng lặp, có thể cấu hình tính năng này trong Thiết lập chấm công của hệ thống quản lý nhân sự HR24;

Tính năng này cho phép bỏ qua nhiều lần chấm công trong khoảng thời gian đã đặt.

Tạo thông tin chấm công cho nhân viên kết nối đến thiết bị chấm công

1 - 2. Phân hệ Nhân viên, chức năng Nhân viên, mở bảng thông tin chi tiết của nhân viên

3. Tuỳ chọn bảng Thiết bị chấm công

4. Thêm dòng thông tin, định nghĩa số ID chấm công của nhân viên (thông tin này được khởi tạo trong thiết bị chấm công), tuỳ chọn thiết bị sinh trắc học là thông tin thiết bị chấm công đã cấu hình trước đó trong hệ thống

Khi nhân viên thực hiện chấm công từ thiết bị, thông tin chấm công này sẽ được tự động ghi nhận vào hệ thống quản lý nhân sự HR24


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.