Open navigation

Thông tin đơn vị iBHXH

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn về chức năng Thông tin đơn vị trong phần mềm iBHXH

Tham khảo VideoClip hướng dẫn: https://web.ts24.com.vn/slides/slide/thong-tin-on-vi-237?fullscreen=1#


Hướng dẫn sử dụng 

1. Thao tác cơ bản

- Trên thanh trình đơn chọn vào TT chung, chọn mục Thông tin đơn vị.

- Hình thức nhập liệu: nhập liệu trực tiếp trên giao diện phần mềm.

- Nút chức năng hỗ trợ nhập liệu:

  • Thêm mới (F2): tạo mới bảng thông tin lần đầu sử dụng;
  • Sửa (F4): tùy chỉnh, cập nhật nội dung bảng thông tin đã tạo;
  • Lưu (F5): lưu nội dung đã thêm mới / tùy chỉnh, cập nhật;
  • Hủy bỏ (Ctrl + D): hủy bỏ thao tác đang tùy chỉnh, cập nhật bảng thông tin;
  • Đóng (F12): đóng giao diện nhập liệu đang hiển thị.

2. Bảng Thông tin chung

Thông tin chung: hỗ trợ thiết lập thông tin cơ bản của đơn vị; những nội dung này sẽ thể hiện mặc định trên mẫu hồ sơ chính thức, sau khi đã tổng hợp mẫu nhập liệu thành hồ sơ hoàn chỉnh để giao dịch điện tử.

- Kích hoạt tài khoản: hỗ trợ kích hoạt, quản lý thông tin gói dịch vụ phần mềm sử dụng (xem chi tiết cách thực hiện: http://manuals.ts24.com.vn/support/solutions/articles/16000122967-k%C3%ADch-ho%E1%BA%A1t-g%C3%B3i-d%E1%BB%8Bch-v%E1%BB%A5-ph%E1%BA%A7n-m%E1%BB%81m).

3. Bảng Thông tin Cơ quan quản lý

Thông tin giao dịch với Cơ quan BHXH: hỗ trợ thiết lập thông tin cơ quan quản lý BHXH;

- Địa chỉ nhận thông báo từ CQ BHXH: hỗ trợ thiết lập thông tin về địa chỉ nhận thông báo từ cơ quan BHXH;

- Thông tin giao dịch với Cơ quan Qlý lao động: hỗ trợ thiết lập thông tin phòng quản lý LĐ.

4. Bảng Thông tin xuất hóa đơn

- Hỗ trợ quản lý thông tin xuất hóa đơn của đơn vị đã cung cấp cho TS24 khi đăng ký sử dụng sản phẩm dịch vụ.

5. Bảng Thông tin người ký

- Hỗ trợ thiết lập, quản lý thông tin tên người ký hồ sơ, chức danh và tài khoản TS24 ID nhận hồ sơ trình ký;

- Nội dung này sẽ thể hiện trên hồ sơ chính thức, sau khi đã tổng hợp mẫu nhập liệu thành hồ sơ hoàn chỉnh để giao dịch điện tử.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.