Open navigation

Chứng từ tổng hợp

iKeToan - Hướng dẫn nghiệp vụ 


Chức năng hỗ trợ người dùng tổng hợp tự động dữ liệu các chứng từ phát sinh trong kì đã nhập liệu trong ứng dụng.


Trên thanh tiêu đề nhấp chọn vào mục “Chứng từ”(1) > “Chứng từ tổng hợp”(2).Kế toán tổng hợp:


Chức năng hỗ trợ tổng hợp tự động các chứng từ phát sinh trong kỳ đã nhập liệu vào ứng dụng.(1): Nghiệp vụ cần kiểm tra


(2): Vùng thông tin chứng từ


(3): Nút chức năng hỗ trợ nạp, lưu, xuất... thông tin


In (Ctrl+P): In phiếu kế toán 


Sao chép (Insert): Sao chép chứng từ được chọn


File mẫu: Tải file mẫu về máy tính để nhập liệu


Nạp dữ liệu: Nạp file dữ liệu (file mẫu) từ máy tính vào phần mềm


Xuất ra Excel: Xuất dữ liệu chứng từ ra file Excel


Thêm (F4): Thêm mới chứng từ vào bảng dữ liệu


Xóa (F3): Xóa dữ liệu chứng từ được chọn


Sửa (F2): Chỉnh sửa dữ liệu chứng từ 


Ghi (F5): Lưu lại dữ liệu sau khi nhập mới, chỉnh sửa,...


Phục hồi (Esc): Phục hồi dữ liệu(chỉ phục hồi khi chưa lưu lại thao tác chỉnh sửa, xóa,...)


Thoát (F12): Thoát khỏi giao diện làm việc

 

Kết chuyển lãi lỗ:


Hỗ trợ người dùng kết chuyển tự động lãi lỗ cuối kì.(1): Nghiệp vụ cần kiểm tra


(2): Vùng thông tin chứng từ


(3): Nút chức năng hỗ trợ nạp, lưu, xuất... thông tin


In (Ctrl+P): In phiếu kế toán


Kết chuyển: kết chuyển tự động theo thông số kết chuyển đã khai báo


Sao chép (Insert): Sao chép chứng từ được chọn


File mẫu: Tải file mẫu về máy tính để nhập liệu


Nạp dữ liệu: Nạp file dữ liệu (file mẫu) từ máy tính vào phần mềm


Xuất ra Excel: Xuất dữ liệu chứng từ ra file Excel


Thêm (F4): Thêm mới chứng từ vào bảng dữ liệu


Xóa (F3): Xóa dữ liệu chứng từ được chọn


Sửa (F2): Chỉnh sửa dữ liệu chứng từ


Ghi (F5): Lưu lại dữ liệu sau khi nhập mới, chỉnh sửa,...


Phục hồi (Esc): Phục hồi dữ liệu (chỉ phục hồi khi chưa lưu lại thao tác chỉnh sửa, xóa,...)


Thoát (F12): Thoát khỏi giao diện làm việc 

 

Khấu hao tài sản:


Tổng hợp tự động khấu hao Tài sản cố định trong kỳ.(1): Nghiệp vụ cần kiểm tra


(2): Vùng thông tin chứng từ


(3): Nút chức năng hỗ trợ nạp, lưu, xuất... thông tin


In (Ctrl+P): In phiếu kế toán


Sao chép (Insert): Sao chép chứng từ được chọn


File mẫu: Tải file mẫu về máy tính để nhập liệu


Nạp dữ liệu: Nạp file dữ liệu (file mẫu) từ máy tính vào phần mềm


Xuất ra Excel: Xuất dữ liệu ra file Excel


Thêm (F4): Thêm mới chứng từ vào bảng dữ liệu


Xóa (F3): Xóa dữ liệu chứng từ được chọn


Sửa (F2): Chỉnh sửa dữ liệu chứng từ


Ghi (F5): Lưu lại dữ liệu sau khi nhập mới, chỉnh sửa,...


Phục hồi (Esc): Phục hồi dữ liệu (chỉ phục hồi khi chưa lưu lại thao tác chỉnh sửa, xóa,...)


Thoát (F12): Thoát khỏi giao diện làm việcCopyright © TS24 Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.