Open navigation

Trình ký ownCloud trên phần mềm TaxOnline

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thực hiện trình ký Chứng từ khấu trừ thuế TNCN(TT78/2021) qua ownCloud trên TaxOnline.

Nội dung này là một phần thực hiện theo mô hình giải pháp thông minh SafetySigning;

Trường hợp người lập hồ sơ cũng đồng thời là người giữ thiết bị chữ ký số để ký nộp hồ sơ qua mạng, thì không cần thực hiện theo hướng dẫn từ bài viết này.

Những nội dung cần thực hiện trước đó:

Cấu hình ký số (xem hướng dẫn)

Thiết lập mô hình giải pháp thông minh SafetySigning (xem hướng dẫn)


Hướng dẫn thực hiện

1. Trên thanh trình đơn chọn Kê khai

2. Vào mục KK trực tiếp hàng tháng/quý

3. Chọn Chứng từ khấu trừ thuế TNCN(TT78/2021)

Xuất hiện bảng Danh sách chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Sau khi xuất thành công Chứng từ / Thư xác nhận

1. Đánh dấu chọn Chứng từ / Thư xác nhận cần trình ký

2. Chọn Xử lý chứng từ hoặc Xử lý thư xác nhận

3. Chọn Trình ký ownCloud

Sau khi trình ký thành công

1. Vào mục Kết xuất BC

2. Chọn HS trên ownCloud

3. Nhấn chọn Cập nhật tình trạng để tải lại tình trạng đúng hiện tại của hồ sơ.

Đồng bộ ownCloud để lấy về Chứng từ / Thư xác nhận đã ký

1. Trên thanh trình đơn chọn Kê khai

2. Vào mục KK trực tiếp hàng tháng/quý

3. Chọn Chứng từ khấu trừ thuế TNCN(TT78/2021)

Sau khi xuất thành công Chứng từ / Thư xác nhận

1. Đánh dấu chọn Chứng từ / Thư xác nhận cần đồng bộ

2. Chọn Xử lý chứng từ hoặc Xử lý thư xác nhận

3. Chọn Đồng bộ ownCloud để lấy về Chứng từ / Thư xác nhận  đã ký từ thư mục DAKY trên ownCloud

Chức năng chứng từ khấu trừ thuế TNCN không có sử dụng chức năng nộp Chứng từ / Thư xác nhận.


Bài viết khác

Cấu hình ký số

Trình ký OneDrive trên phần mềm TaxOnline

Duyệt và ký tờ khai qua ownCloud

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.