Open navigation

Quản lý tiếp thị liên kết

Tiếp thị là một phần của bất kỳ hoạt động kinh doanh nào mà không ai có thể bỏ qua; vì điều quan trọng là mang lại sản phẩm tốt hơn cho khách hàng. Có nhiều kỹ thuật khác nhau để tiếp thị bất kỳ loại hình kinh doanh nào nhưng điều quan trọng nhất là sử dụng kỹ thuật phù hợp vào đúng thời điểm.

Nói về chiến lược tiếp thị phù hợp, không thể không chú ý đến quản lý tiếp thị liên kết. Tiếp thị liên kết là một loại hình tiếp thị dựa trên hiệu suất, trong đó sẽ có hoa hồng, tiền thưởng cho một hoặc nhiều đơn vị liên kết khi các đơn hàng bán được do nỗ lực tiếp thị của chính đơn vị liên kết đó.


Hướng dẫn thực hiện

1. Kiểm tra các yêu cầu liên kết

Truy cập website của TS24: https://ts24.com.vn, chọn vào WEBSITE > Quản lý tiếp thị liên kết > Chương trình liên kết > Yêu cầu đang được giải quyết.
Tại đây sẽ hiển thị thông tin các yêu cầu liên kết đăng yêu cầu, bấm PHÊ DUYỆT hoặc TỪ CHỐI.

2. Thiết lập tùy chọn liên kết

Chọn vào Quản lý tiếp thị liên kết > Chương trình liên kết > Tất cả các đơn vị liên kết.

Khi bấm PHÊ DUYỆT ở bước trên thì thông tin đơn vị liên kết sẽ tự động chuyển vào danh sách các đơn vị liên kết.

Nếu cần chỉnh sửa thông tin của khách hàng liên kết thì chọn vào thông tin của đơn vị, bấm SỬA  LƯU khi hoàn tất.

Luôn chọn vào ô Là một liên kết.

3. Quản lý báo cáo đơn hàng

Trên giao diện web TS24, chọn vào WEBSITE > Quản lý tiếp thị liên kết > Báo cáo > Báo cáo đơn hàng, chọn vào dòng thông tin để xem chi tiết đơn hàng.

4. Quản lý hóa đơn

Trên giao diện web TS24, chọn vào WEBSITE > Quản lý tiếp thị liên kết > Lập hóa đơn > Hóa đơn, chọn vào dòng thông tin để xem nội dung chi tiết.

5. Quản lý cấu hình liên kết

Trên giao diện web TS24, chọn vào WEBSITE > Quản lý tiếp thị liên kết > Cấu hình > Cài đặt.

  • Cấu hình quản lý liên kết: tùy chọn sản phẩm liên kết.

  • Cấu hình thanh toán: nhập ngày thanh toán và số dư thanh toán tối thiểu của đơn hàng.

6. Thiết lập hoa hồng tạm ứng cho khách hàng liên kết
Trên giao diện web TS24, chọn vào WEBSITE > Quản lý tiếp thị liên kết > Cấu hình > Hoa hồng tạm ứng.

Chọn Tạo, bấm vào Thêm một dòng, nhập thông tin sản phẩm, trình tự, chọn áp dụng trên và tính giá để thiết lập, bấm Lưu để hoàn tất. 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.