Open navigation

Đăng ký tham gia chương trình "Tiếp thị liên kết"

Tiếp thị là một phần của bất kỳ hoạt động kinh doanh nào mà không ai có thể bỏ qua; vì điều quan trọng là mang lại sản phẩm tốt hơn cho khách hàng. Có nhiều kỹ thuật khác nhau để tiếp thị bất kỳ loại hình kinh doanh nào nhưng điều quan trọng nhất là sử dụng kỹ thuật phù hợp vào đúng thời điểm.

Nói về chiến lược tiếp thị phù hợp, không thể không chú ý đến quản lý tiếp thị liên kết. Tiếp thị liên kết là một loại hình tiếp thị dựa trên hiệu suất, trong đó sẽ có hoa hồng, tiền thưởng cho một hoặc nhiều đơn vị liên kết khi các đơn hàng bán được do nỗ lực tiếp thị của chính đơn vị liên kết đó.


Hướng dẫn thực hiện

1. Đăng ký thành một đơn vị liên kết

Truy cập website https://web.ts24.com.vn/affiliate, nhập email để đăng ký.

Sau khi quản trị viên duyệt sẽ có email thông báo xác nhận, mở email chọn vào Đăng nhập vào Chương trình liên kết để tiếp tục thực hiện.

2. Thực hiện tạo liên kết 


Đăng nhập web https://web.ts24.com.vn/, chọn vào biểu tượng hình người > chọn Liên kết của tôi.


Chọn vào Công cụ. Tại đây có 2 lựa chọn:

  • Tạo đường dẫn liên kết
  • Tạo liên kết sản phẩm

Tạo đường dẫn liên kết

1. Nhập đường dẫn liên kết của sản phẩm lấy từ https://web.ts24.com.vn/shop, lựa chọn sản phẩm cần tạo liên kết, sao chép đường dẫn của sản phẩm đó.
2. Bấm nút Tạo

3. Bấm nút sao chép để lấy đường dẫn liên kết và dán vào trang web, facebook, blog, …. của đơn vị liên kết.
Vd: Tạo liên kết của sản phẩm 2ez

Tạo liên kết sản phẩm

1. Chọn danh mục sản phẩm

2. Nhập tên sản phẩm

3. Bấm nút Tìm nạp

4. Bấm nút Tạo biểu ngữ

5. Chọn hình ảnh của sản phẩm, bấm nút Áp dụng

6. Bấm nút sao chép để lẫy mã HTML và dán vào trang web, facebook, blog, …. của đơn vị liên kết.

*** Để tạo liên kết có tất cả các sản phẩm, trên giao diên Liên kết của tôi

1. Chọn vào Nhấn vào đây để nhận đường dẫn giới thiệu.

2. Sau khi hệ thống thể hiện đưỡng dẫn liên kết, bấm Sao chép.


3. Kiểm tra thu nhập theo đơn hàng

Trên giao diện chọn Báo cáo, tại đây sẽ thể hiện số tiền chờ xử lýsố tiền được duyệt theo đơn hàng mà khách hàng liên kết đã bán.

Chọn vào Thu nhập theo đơn hàng (Trả tiền cho mỗi lần bán) để xem chi tiết về đơn hàng.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.