Open navigation

Xuất hàng hóa mang đi biếu, tặng, sử dụng nội bộ

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thực hiện nghiệp vụ xuất hàng hóa mang đi biếu, tặng, sử dụng nội bộ trên phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

I. Định khoản:

Nợ TK 641, 642 (Thông tư 200)

Nợ TK 6421, 6422 (Thông tư 133)

Nợ TK 242, 211                     

Có TK 156                               Hàng hóa

II. Mô tả nghiệp vụ:

Khi phát sinh xuất hàng hóa đi biếu tặng (không thu tiền, không kèm theo các điều kiện khác...); tiêu dùng nội bộ...

Căn cứ thực tế phát sinh, bộ phận có nhu cầu sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa

Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt

Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá

Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

Bộ phận đề xuất nhận hàng, sau đó đem đi biếu, tặng hoặc đưa vào sử dụng

Kế toán ghi nhận doanh thu, chi phí bán hàng nội bộ

III. Các bước thực hiện:

Lập phiếu xuất kho

- Bước 1: Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn Chứng từ.

- Bước 2: Chọn Chứng từ hóa đơn đầu ra.

- Bước 3: Tại bảng Quản lý bán ra: Phiếu xuất, chọn Tạo mới > nhập chi tiết thông tin phiếu xuất (người nhận, mã số thuế, địa chỉ, phương thức xuất, lý do xuất,...), chọn kho hàng xuất đi - kho đến (nếu có) > nhập thông tin hàng hóa xuất kho (mã hàng hóa, tên hàng hóa, số lượng,...) & Ghi (F5).

Định khoản chứng từ: nhấn chọn Định khoản > nhập thông tin và hạch toán nghiệp vụ tương ứng > Ghi (F5).

Người dùng tùy chọn Thao tác > Sửa, In, Định khoản,.. theo nhu cầu sử dụng hoặc chuyển đến các chứng từ liên kết: Hóa đơn đầu ra, Phiếu thu, Giấy báo có.


Bài viết liên quan

Thông tin đơn vị ezBooks

Danh mục Kho

Danh mục Hàng hóa

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.