Open navigation

Quản lý tài sản

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu về nhóm chức năng Quản lý tài sản trong hệ thống quản lý nhân sự HR24.


Hướng dẫn thực hiện

Danh mục tài sản: định nghĩa, quản lý thông tin nhóm tài sản sử dụng.

1. Vào mục Quản Lý Tài Sản

2. Chọn mở Danh mục tài sản

3. Nút chức năng hỗ trợ tạo mới thông tin

4. Danh sách danh mục tài sản đã khởi tạo trong hệ thống

Vị trí tài sản: định nghĩa, quản lý thông tin bộ phận, phòng ban được cấp phát tài sản.

1. Vào mục Quản Lý Tài Sản

2. Chọn mở Vị trí tài sản

3. Nút chức năng hỗ trợ tạo mới thông tin

4. Danh sách vị trí tài sản đã khởi tạo trong hệ thống

Di chuyển tài sản: khởi tạo, quản lý thông tin di chuyển tài sản trong nội bộ.

1. Vào mục Quản Lý Tài Sản

2. Chọn mở Di chuyển tài sản

3. Nút chức năng hỗ trợ tạo mới thông tin

4. Danh sách thông tin di chuyển tài sản đã khởi tạo trong hệ thống

Tài sản: định nghĩa, quản lý thông tin toàn bộ tài sản sử dụng.

1. Vào mục Quản Lý Tài Sản

2. Chọn mở Tài sản

3. Nút chức năng hỗ trợ tạo mới thông tin

4. Bảng thiết lập thông tin chi tiết tài sản sử dụng

5. Danh sách thông tin tài sản đã khởi tạo trong hệ thống


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.