Open navigation

TaxOnline cập nhật 15.0.42

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 23 tháng 01 năm 2024.


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Bổ sung 01/LPMB (TT80/2021): Tối ưu Kết xuất báo cáo PL KHBS.

2. 20-ĐK-TH-TCT (TT105/2020): Cập nhật theo nghiệp vụ Thuế và chuẩn HTKK 5.1.4.

3. 01/DNXLT (TT80/2021): Tối ưu nộp nhiều đính kèm.

4. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.42.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.