Open navigation

Hình thức nhập liệu

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về hình thức nhập liệu trong hệ thống 2ez.


Hướng dẫn thực hiện

1. Nhập liệu trực tiếp:

Hình thức nhập liệu mặc định trên giao diện tính năng sử dụng trong hệ thống.

2. Nhập liệu từ tập tin bên ngoài nạp vào hệ thống:

Nhập dữ liệu về bất kỳ đối tượng nào bằng định dạng Excel (.xlsx) hoặc CSV (.csv): danh bạ, khách hàng, sản phẩm, phòng ban, vị trí công việc…

Mở dạng xem của đối tượng cần điền, nhấn chọn Nhập hồ sơ

Tuỳ theo bảng dữ liệu có thể có cung cấp sẵn mẫu tập tin nhập liệu (dạng excel), có thể lưu tập tin này về máy tính để nhập iệu trước khi nạp vào hệ thống.

Lưu ý khi sử dụng mẫu tập tin được cung cấp bởi hệ thống:

Thêm, xóa & sắp xếp các cột để phù hợp nhất với cấu trúc dữ liệu cần nạp;

Không nên xóa cột ID của 1 dòng thông tin dữ liệu;

Thiết lập một ID duy nhất cho mọi bản ghi bằng cách kéo trình tự ID xuống dưới. Thông tin ID này được quản lý bên trong hệ thống (theo phương diện kĩ thuật), sẽ không hiển thị trên giao diện người dùng.

Khi tạo thêm cột nhập liệu mới, hệ thống có thể không tự động ánh xạ cột đó nếu tiêu đề cột thông tin không phù hợp với bất kỳ trường nào trong hệ thống, cần tự tuỳ chọn ánh xạ các cột mới theo cách thủ công trong quá trình nhập để nạp đúng dữ liệu cần thiết.

Để tạo lại mối quan hệ giữa các bản ghi khác nhau, nên sử dụng số nhận dạng duy nhất từ ứng dụng gốc & ánh xạ nó vào cột ID (ID bên ngoài);

Khi nhập một bản ghi khác liên kết đến bản ghi đầu tiên, hãy sử dụng XXX / ID (XXX / ID bên ngoài) cho số nhận dạng duy nhất ban đầu. Có thể tìm thấy bản ghi này bằng cách sử dụng tên của nó nhưng sẽ gặp khó khăn nếu ít nhất 2 bản ghi có cùng tên.

ID cũng sẽ được sử dụng để cập nhật quá trình nhập ban đầu nếu cần nhập lại dữ liệu đã sửa đổi sau đó, nên chỉ định nó bất cứ khi nào có thể.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.