Open navigation

Lập hoá đơn điện tử máy tính tiền từ POS

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn về chức năng lập hoá đơn điện tử máy tính tiền từ POS trong phần mềm iXHD.


Hướng dẫn thực hiện

Lập HĐĐT Máy tính tiền từ POS 

- Bước 1: Trên thanh trình đơn chọn HĐĐT Máy tính tiền.

- Bước 2: Chọn mở Lập HĐĐT Máy tính tiền từ POS.

Bảng thông tin tìm kiếm

1. Tuỳ chọn hỗ trợ tìm kiếm

. Chưa xuất hóa đơn: Tìm đơn hàng chưa xuất hóa đơn

. Đã xuất hóa đơn: Tìm đơn hàng đã xuất hóa đơn

. Yêu cầu hủy: Tìm đơn hàng cần hủy (yêu cầu đơn hàng đã tạo hóa đơn)

. Yêu cầu thay thế: Tìm đơn hàng cần thay thế cho hóa đơn khác

. Yêu cầu điều chỉnh: Tìm đơn hàng cần điều chỉnh cho hóa đơn khác

. Lấy tất cả đơn hàng: sử dụng trong trường hợp khách hàng không truyền KYHIEUHD=M khi khởi tạo đơn hàng

2. Danh sách thông tin đơn hàng đồng bộ từ thiết bị POS

3. Tuỳ chọn thông tin cần xuất hoá đơn

4. Tuỳ chọn hình thức xuất hoá đơn cho dòng thông tin đã chọn

- Bước 3: Sau khi tuỳ chọn đơn hàng cần xuất, nhấn Chọn, xuất hiện cửa sổ tuỳ chọn thông tin loại ký hiệu hoá đơn để lập.

- Bước 4: Xuất hiện cửa sổ lập hoá đơn từ phần mềm bán hàng, kiểm tra tuỳ chọn, nhập thông tin để lập hoá đơn hoàn chỉnh.

Nhóm nút chức năng hỗ trợ thao tác:

. Xem trước (F3): xem trước hóa đơn trước khi tạo

. Xem/In (F8): Xem nội dung chi tiết / In hóa đơn đã tạo

. Bỏ qua lỗi: nếu tạo hóa đơn bị lỗi thì sẽ bỏ qua cảnh báo lỗi và tạo luôn hóa đơn

. Tạo tất cả: tạo tất cả hóa đơn với 1 lần nhấp chuột

. Tiếp tục: tuỳ chọn để tạo hóa đơn tiếp theo

. Ký từng tờ: hóa đơn được ký và gửi Cơ quan Thuế từng tập tin riêng lẻ

. Ký BTH: tất cả hóa đơn gộp chung lại để ký và gửi Cơ quan Thuế

Quản lý truyền nhận HĐĐT Máy tính tiền từ

- Bước 1:  Trên thanh trình đơn chọn HĐĐT Máy tính tiền

- Bước 2:  Chọn mở Quản lý truyền nhận HĐĐT Máy tính tiền

Hỗ trợ tra cứu kết quả gửi và nhận hóa đơn


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.