Open navigation

Thu khác bằng tiền gửi ngân hàng

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn Thu khác bằng tiền gửi ngân hàng trong phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

I. Định khoản:

Nợ TK 112                              Tiền gửi ngân hàng

           Có TK 136                   Phải thu nội bộ

           Có TK 138                   Phải thu khác

           Có TK 244                   Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

           Có TK 1386                 Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

           Có TK 228                   Đầu tư khác (TT200)

           Có TK 228                   Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (TT133)

           Có TK 338                   Phải trả, phải nộp khác

           Có TK 411                   Vốn đầu tư của chủ sở hữu

           Có TK 711                   Thu nhập khác

           Có TK ...

II. Mô tả nghiệp vụ:

Khi phát sinh các nghiệp vụ thu khác bằng tiền gửi ngân hàng, thường phát sinh các hoạt động sau:

- Ngân hàng sẽ căn cứ vào số tiền được nộp hoặc chuyển khoản vào tài khoản của công ty để lập giấy báo Có xác nhận tiền đã về tài khoản.

- Hàng ngày kế toán thanh toán sẽ ra ngân hàng để lấy sổ phụ ngân hàng (bảng sao kê các giao dịch, giấy báo Nợ, giấy báo Có).

- Căn cứ vào giấy báo Có, kế toán thanh toán hạch toán, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

III. Các bước thực hiện:

- Bước 1: Chọn Chứng từ.

- Bước 2: Chọn Chứng từ hóa đơn đầu ra.

- Bước 3: Tại Bảng Quản lý bán ra: Giấy báo Có, chọn Tạo mới, nhập chi tiết thông tin giấy báo có (thông tin chứng từ, bên chi, bên nhận, ngân hàng, số tiền, loại tiền, diễn giải...) & Lưu.

- Bước 4: Tại bảng Định khoản chứng từ: nhấn chọn Định khoản, chọn tài khoản Nợ/Có tương ứng & Ghi (F5).

Người dùng tùy chọn Thao tác > Sửa, Xóa, In, Định khoản,.. theo nhu cầu sử dụng.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.