Open navigation

Yêu cầu phê duyệt | Bảng tổng quan

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu về chức năng Bảng tổng quan thuộc phân hệ Yêu cầu phê duyệt trong mô hình hệ thống HR24.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí mở bảng chức năng

1. Vào mục Yêu cầu phê duyệt

2. Chọn mở Bảng Tổng Quan

3. Nút Tạo: hỗ trợ tạo mới thông tin yêu cầu phê duyệt

4. Danh sách yêu cầu phê duyệt đã được khởi tạo trong hệ thống

Bảng nhập liệu khởi tạo / chỉnh sửa yêu cầu phê duyệt

1. Nút chức năng hỗ trợ lưu / hủy bỏ thông tin yêu cầu phê duyệt đang nhập liệu

2. Tên: nhập tên yêu cầu phê duyệt

3. Mô tả: nhập nội dung diễn giải thêm cho yêu cầu phê duyệt

4. Trường: thiết lập điều kiện cần cung cấp khi gửi yêu cầu phê duyệt; tùy theo quy trình thực hiện công việc cụ thể, điều kiện cho từng yêu cầu phê duyệt sẽ khác nhau (vd: đề xuất mượn phòng họp, điều kiện cần cung cấp sẽ là khoảng thời gian sử dụng, số lượng người tham dự…)

5. Người phê duyệt yêu cầu: thiết lập thông tin tài khoản người dùng nội bộ có thẩm quyền phê duyệt cho yêu cầu phê duyệt nhận được trong hệ thống


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.