Open navigation

Bán hàng khuyến mại (không kèm điều kiện)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thực hiện nghiệp vụ kế toán về Bán hàng – Bán hàng / Bán hàng khuyến mại (không kèm điều kiện) trên phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

I. Định khoản:

Trường hợp xuất sản phẩm, hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, có đăng ký chương trình khuyến mại với Sở Công thương thì đơn vị xuất hóa đơn với giá tính thuế bằng 0:

Nợ TK 641                              Chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá (TT 200)

Nợ TK 6421                            Chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá (TT 133)

            Có TK 155, 156...

Trường hợp xuất sản phẩm, hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, nhưng không đăng ký chương trình khuyến mại với Sở Công thương thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho. Tức là giá tính thuế GTGT của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh việc tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ (theo Khoản 5 Điều 7 chương II Thông tư 219/2013/TT- BTC):

Trường hợp sản phẩm, hàng hóa mua về nhập kho sau đó xuất khuyến mại:

Khi xuất cho biếu tặng:

Nợ TK 641                                          Chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá (TT 200)

Nợ TK 6421                                        Chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá (TT 133)

            Có TK 152, 153, 155, 156

            => Nếu phải kê khai thuế GTGT đầu ra, ghi:  

Nợ TK 133 (TT200)    (theo Khoản i, Mục 3, Điều 91, Thông tư 200/2014/TT-BTC)

Nợ TK 6421 (TT133)  (theo hướng dẫn tại phần Tài khoản 642, mục 3.15, Thông tư 133/2016/TT-BTC)  

            Có TK 3331                            Thuế GTGT phải nộp   

Trường hợp sản phẩm, hàng hóa mua về tặng ngay:

Nợ TK 641                                         Chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá (TT 200)

Nợ TK 6421                                       Chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá (TT 133)

Nợ TK 133                                         Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

            Có TK 111, 112, 331

            Có TK 3331                           Thuế GTGT phải nộp

II. Mô tả nghiệp vụ:

Doanh nghiệp có phát sinh chương trình khuyến mại cho khách hàng thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

Trước khi tiến hành thực hiện chương trình sẽ có 2 trường hợp:

  • Doanh nghiệp tiến hành đăng ký nội dung chương trình khuyến mại với Sở Công thương chậm nhất là 7 ngày làm việc trước khi thực hiện chương trình khuyến mại. Sau khi đăng ký với Sở Công thương và được duyệt thì bộ phận thực hiện chương trình khuyến mại sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa.
  • Doanh nghiệp không đăng ký với sở Công thương, căn cứ vào Kế hoạch chương trình khuyến mại đã được duyệt, bộ phận thực hiện chương trình khuyến mại sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa.
  • Kế toán lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
  • Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hóa.
  • Thủ kho ghi sổ kho, Kế toán ghi sổ Kế toán kho.
  • Bộ phận thực hiện chương trình khuyến mãi sau đó đem hàng đi thực hiện chương trình.
  • Kế toán tiến hành xuất hóa đơn cho hàng khuyến mại và tiến hành ghi nhận vào chi phí của bộ phận thực hiện chương trình.

III. Các bước thực hiện:

Lập phiếu xuất kho

- Bước 1: Chọn mục Chứng từ.

- Bước 2: Chọn Chứng từ hóa đơn đầu ra

- Bước 3: Tại bảng Quản lý bán ra, Phiếu xuất, chọn Tạo mới, nhập chi tiết thông tin phiếu xuất (người nhận, mã số thuế, địa chỉ, phương thức xuất, lý do xuất,...) > nhập thông tin hàng hóa xuất kho (mã hàng hóa, tên hàng hóa, số lượng,...) & Ghi (F5)

Định khoản chứng từ: nhấn chọn Định khoản > nhập thông tin và hạch toán nghiệp vụ tương ứng > Ghi (F5)

Người dùng tùy chọn Thao tác > Sửa, In, Định khoản,.. theo nhu cầu sử dụng hoặc chuyển đến các chứng từ liên kết: Hóa đơn đầu ra, Phiếu thu, Giấy báo có.

Lập  hóa đơn GTGT

- Bước 1: Chọn mục Chứng từ.

- Bước 2: Chọn Chứng từ hóa đơn đầu ra

- Bước 3: Tại bảng Quản lý bán ra, Hóa đơn bán ra, chọn Tạo mới> nhập thông tin hóa đơn bán ra (mẫu số, kí hiệu, khách hàng, mã số thuế, hình thức thanh toán,...) > nhập thông tin hàng hóa (mã hàng hóa, tên hàng hóa, số lượng, đơn giá,...) & Lưu.

Lưu ý: Người dùng có thể tạo hóa đơn bán ra bằng cách chọn chứng từ liên kết từ Phiếu xuất đã được lập và ngược lại.

Định khoản chứng từ: nhấn chọn Định khoản > nhập thông tin và hạch toán nghiệp vụ tương ứng > Ghi (F5).

Người dùng tùy chọn Thao tác > Sửa, Xóa, Định khoản,.. theo nhu cầu sử dụng hoặc chuyển đến các chứng từ liên kết: Phiếu xuất, Phiếu thu, Giấy báo cóBài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.