Open navigation

Thu khác bằng tiền mặt

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thực hiện một số nghiệp vụ kế toán về về Quỹ - Thu tiền mặt | Thu khác bằng tiền mặt trên phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

I. Định khoản:

Nợ TK 111                              Tiền mặt

          Có TK 136                   Phải thu nội bộ

          Có TK 138                   Phải thu khác

          Có TK 244                   Cầm cố, thế chấp, kỹ quỹ, ký cược (TT200)

          Có TK 1386                 Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (TT133)  

          Có TK 228                   Đầu tư khác (TT200)

          Có TK 228                   Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (TT133)

          Có TK 338                   Phải trả, phải nộp khác

          Có TK 411                   Vốn đầu tư của chủ sở hữu

          Có TK 515                   Doanh thu hoạt động tài chính

          Có TK 711                   Thu nhập khác

          Có TK ...

II. Mô tả nghiệp vụ:

Khi phát sinh các nghiệp vụ thu khác bằng tiền mặt, thường phát sinh các hoạt động sau:

  • Kế toán thanh toán sẽ lập Phiếu thu.
  • Thủ quỹ sẽ căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền, đồng thời ghi sổ quỹ.
  • Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu thu có chữ ký của thủ quỹ và người nộp tiền để ghi số kể toán tiền mặt.

III. Các bước thực hiện:

- Bước 1: Chọn Chứng từ.

- Bước 2: Chọn Chứng từ hóa đơn đầu ra.

- Bước 3: Tại bảng Quản lý bán ra: Phiếu thu, chọn Tạo mới, nhập chi tiết thông tin phiếu thu (số chứng từ, người nộp, ngày nộp, lý do, số tiền,...) & Lưu.

Định khoản chứng từ: nhấn chọn Định khoản > chọn tài khoản Nợ/Có tương ứng > Ghi (F5).

Người dùng tùy chọn Thao tác > Sửa, Xóa, In, Định khoản,.. theo nhu cầu sử dụng.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.