Open navigation

TaxOnline cập nhật 15.0.37

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 01 tháng 11 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. 02/PBVMT (TT80/2021): Cập nhật theo nghiệp vụ Thuế và chuẩn XML 2.6.9.

2. 02/PH (TT80/2021): Cập nhật theo nghiệp vụ Thuế và chuẩn XML 2.6.9.

3. 04/TNDN (TT80/2021): Cập nhật theo nghiệp vụ Thuế và chuẩn XML 2.6.9.

4. 02/TAIN (TT80/2021): Cập nhật theo nghiệp vụ Thuế và chuẩn HTKK 5.1.2. Tối ưu tổng hợp dữ liệu qua phụ lục 01-1/KHBS.

5. 01/XSBHDC (TT40/2021): Tối ưu tổng hợp dữ liệu qua phụ lục 01-1/KHBS và tính lại ngày chậm nộp. Thêm nạp dữ liệu từ file Excel mẫu trên PL 01-1/BK-XSBHĐC.

6. Bổ sung 01/QT-LNCL (TT80/2021): Tối ưu lưu dữ liệu .

7. Kê khai bổ sung: Thêm chức năng tìm kiếm và nhóm tờ khai theo từng loại thuế trên danh sách chọn tờ khai bổ sung.

8. Danh mục: Cập nhật danh mục địa bàn hành chính.

9. Kết xuất báo cáo: Tối ưu xuất báo cáo tờ khai 05-DK-TH-TCT (TT105/2020).

10. Nạp dữ liệu từ Google Form (Thông qua Konect24): Cập nhật nghiệp vụ cho tờ khai 01/GTGT (TT80/2021).

11. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.37.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.