Open navigation

Nhóm phê duyệt hợp đồng

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu về chức năng Nhóm phê duyệt hợp đồng của phân hệ Quản lý hợp đồng trong mô hình hệ thống quản lý 2ez.

Chức năng này hỗ trợ thiết lập phân quyền (nhiều) tài khoản người dùng được phép duyệt hiệu lực hợp đồng sử dụng cho đơn bán hàng / đơn mua hàng.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vào mục Quản lý hợp đồng

2. Trong nhóm chức năng Cấu hình chọn mở Nhóm phê duyệt hợp đồng

3. Nút chức năng hỗ trợ tạo mới nhóm phê duyệt hợp đồng

4. Bảng thông tin chi tiết nhóm phê duyệt hợp đồng đang khởi tạo / chỉnh sửa

- A. Đặt tên cho bảng thông tin

- B. Tùy chọn tài khoản người dùng là trưởng nhóm phê duyệt

- C. Tùy chọn thông tin công ty sử dụng thông tin nhóm phê duyệt này

- D. Danh sách thiết lập phân quyền tài khoản người dùng, có thể thiết lập khoảng tiền được phép phê duyệt cho từng tài khoản người dùng khác nhau

5. Danh sách nhóm phê duyệt hợp đồng đã được khởi tạo trong hệ thống


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.