Open navigation

Cấu hình Từ khóa liên hệ

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về cấu hình từ khóa liên hệ sử dụng trong hệ thống 2ez.

Hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin thẻ gắn cho từng thông tin liên hệ; là bộ lọc khi người dùng cần tìm kiếm nhanh thông tin liên hệ có cùng chung nhóm với thẻ liên hệ đã gắn.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí tính năng: Liên hệ > Thẻ liên hệ


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.