Open navigation

TaxOnline cập nhật 15.0.38

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 22 tháng 11 năm 2023


Tính năng mới

1. Bổ sung 02/TTĐB (TT80/2021): Thêm mới.

2. Nạp dữ liệu từ Google Form (Thông qua Konect24): Thêm mới tờ khai 01/NTNN(TT80/2021).


Cải tiến

1. 05/ĐK-TH-TCT (TT105/2020): Tối ưu chức năng Kết xuất BC trên Form nhập liệu.

2. Bổ sung 01/GTGT (TT26/2015): Cập nhật theo nghiệp vụ Thuế và chuẩn HTKK 5.1.2.

3. Tờ khai 01/GTGT (TT80/2021): Tối ưu chọn Phụ lục 101/2023/QH15. Tối ưu chức năng Kết xuất BC trên Form nhập liệu.

4. Bổ sung 01/LPMB (TT80/2021): Tối ưu tổng hợp dữ liệu qua phụ lục 01/KHBS.

5. TS24 ID: Cập nhật kiểm tra dịch vụ Cloud24.

6. Ký hồ sơ Thuế: Cập nhật ký file PDF (Đối với iHaiQuan).

7. Sitemap:Cập nhật Sitemap.

8. Danh mục: Cập nhật danh mục cơ quan Thuế.

9. Xem XML Thuế: Cập nhật xem 20/TXN-TNCN (TT156/2013).

10. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.38.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.