Open navigation

Thông tin hợp đồng

Tổng quan

Nội dung bài viết hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin hợp đồng của từng thông tin nhân viên tại đơn vị trong hệ thống quản lý nhân sự HR24.

Thông tin hợp đồng cần phải được thiết lập vì đây là yêu cầu cần có để người dùng có thể sử dụng tiếp sang những phân hệ quản lý nhân sự khác, như chấm công, nghỉ phép, tổng hợp tính toán bảng lương…


Hướng dẫn thực hiện

 Vị trí tính năng: Nhân viên > Nhân viên > Thông tin nhân viên cần kết nối tài khoản > Contracts

Một số bảng tính năng khác như Chấm công, Ngày nghỉ, Phiếu lương… khi sử dụng qua  phân hệ quản lý tương ứng, dữ liệu sẽ tự đồng bộ kết nối về bảng thông tin nhân viên này.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.