Open navigation

Tờ khai GTGT cho Dự án đầu tư (02/GTGT) (TT80/2021)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư (02/GTGT) (TT80/2021) áp dụng năm tính thuế từ 2022 trong phần mềm TaxOnline..


Hướng dẫn thực hiện

Mở tờ khai nhập liệu

1. Trên thanh trình đơn vào mục Kê khai

2. Chọn Kê khai

3. Chọn Tờ khai GTGT cho Dự án đầu tư (02/GTGT) (TT80/2021)

4. Xuất hiện bảng Chọn kỳ tính thuế, trước khi tùy chọn kỳ tính thuế, cần thực hiện Kê khai thông tin Dự án đầu tư*

*xem thêm tại đây 

http://manuals.ts24.com.vn/vi/support/solutions/articles/16000179537-k%C3%AA-khai-th%C3%B4ng-tin-d%E1%BB%B1-%C3%A1n-%C4%91%E1%BA%A7u-t%C6%B0

Sau khi kê khai thông tin Dự án đầu tư thành công, tại bảng Chọn kỳ tính thuế, chọn Mã dự án, tùy chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai,  sau đó nhấn chọn Đồng ý.

Bảng nhập liệu Tờ khai thuế giá trị gia tăng 02/GTGT

1. Tại mục CQT cấp cục và CQT quản lý: tùy chọn cơ quan thuế cần nộp tờ khai đến

2. Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;

* tham khảo bài Hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm

3. Nhóm nút chức năng hỗ trợ thao tác nhập liệu

  • Kết xuất BC (F9): kết xuất ra báo cáo dựa trên các dữ liệu đã được nhập vào phần mềm.
  • Thêm phụ lục: tùy chọn phụ lục cần lập nộp chung với tờ khai chính
  • Nhập lại (Esc): xóa thông tin đang nhập để nhập mới lại dữ liệu
  • Xóa (F3): xóa thông tin đã lưu trên tờ khai nhập liệu
  • Ghi (F5): lưu lại thông tin đã nhập liệu vào tờ khai
  • Đóng (F12): đóng cửa sổ hiển thị tờ khai


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.