Open navigation

Sao lưu - Phục hồi dữ liệu TaxOnline

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách sao lưu – phục hồi dữ liệu trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

1. Sao lưu dữ liệu:

Trên thanh trình đơn vào mục Tùy chọn

Chọn Sao lưu dữ liệu

  • Xuất hiện bảng hướng dẫn hỗ trợ sao lưu dữ liệu, nhấn chọn Tiếp tục.

  • Tùy chọn để chỉ định vị trí lưu tập tin trên máy tính, nhấn chọn Bắt đầu sao lưu.

  • Chờ phần mềm tự động thực hiện, nhấn chọn Hoàn thành sau khi kết thúc quá trình sao lưu.

2. Phục hồi dữ liệu:

Trên thanh trình đơn vào mục Tùy chọn

Chọn Phục hồi dữ liệu

  • Xuất hiện bảng hướng dẫn hỗ trợ sao lưu dữ liệu, nhấn chọn Tiếp tục.

  • Tùy chọn để chỉ định đến vị trí đã lưu tập tin sao lưu trên máy tính / Chọn file sao lưu từ Google Drive để lấy tập tin sao lưu cần phục hồi (*)
  • Nhấn chọn Bắt đầu phục hồi.

(*) Tham khảo nội dung hướng dẫn Cấu hình sao lưu lên Google Drive.

  • Chờ phần mềm tự động thực hiện, nhấn chọn Hoàn thành sau khi kết thúc quá trình phục hồi.

Khởi động lại phần mềm TaxOnline để tiếp tục sử dụng.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.