Open navigation

Quyết toán số thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước, thu chuyển nhượng, quyền mua cổ phần và thu từ chuyển nhượng quyền góp vốn nhà nước tại doanh nghiệp (02/QT-CNV) (TT57/2022)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập tờ khai quyết toán số thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước, thu chuyển nhượng, quyền mua cổ phần và thu từ chuyển nhượng quyền góp vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

Mở tờ khai nhập liệu

1. Trên thanh trình đơn chọn vào Thủ tục khác

2. Chọn Chuyển đổi sở hữu, chuyển nhượng vốn

3. Chọn Tờ khai quyết toán số thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước, thu chuyển nhượng, quyền mua cổ phần và thu từ chuyển nhượng quyền góp vốn nhà nước tại doanh nghiệp (02/QT-CNV) (TT57/2022)

4. Xuất hiện bảng Chọn kỳ kê khai, tùy chọn lần / ngày phát sinh, nhấn chọn Đồng ý

Bảng nhập liệu tờ khai quyết toán số thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước, thu chuyển nhượng, quyền mua cổ phần và thu từ chuyển nhượng quyền góp vốn nhà nước tại doanh nghiệp

1.Thông tin danh sách tờ khai quyết toán đã khởi tạo để nhập liệu

2. Vùng nhập thông tin doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Vùng nhập liệu trực tiếp trong phần mềm

4. Nhóm nút chức năng hỗ trợ thao tác nhập liệu

. Nhập lại (Esc): xóa thông tin đang nhập để nhập mới lại dữ liệu

. Xóa (F3): xóa thông tin đã lưu trên tờ khai nhập liệu

. Ghi (F5): lưu lại thông tin đã nhập liệu vào tờ khai

. Đóng (F12): đóng cửa sổ hiển thị tờ khai


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.