Open navigation

iXHD cập nhật 15.0.13

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 12 tháng 06 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Hệ thống: Cập nhật liên kết lấy danh sách đơn hàng qua CSDL trung gian Cloud. Thêm chức năng Nhận hóa đơn từ email trong Quản lý hóa đơn.

2. Cài đặt mẫu hóa đơn: Thêm cấu hình logo.Cải tiến chức năng In (Bản in) và In bản gốc (Bản màu).

3. Quản lý truyền nhận MTT: Thêm chức năng tìm kiếm theo tình trạng. Cập nhật tình trạng xử lý. Tối ưu ký từng hóa đơn.

4. Danh sách hóa đơn: Tối ưu gửi email hóa đơn lập từ MTT. Tối ưu Hoàn tác hủy hóa đơn.

5. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.13.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.