Open navigation

Nhận hóa đơn điện tử từ Email

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn về chức năng nhận hóa đơn điện tử từ rmail trong phần mềm iXHD.

Chức năng này hỗ trợ người dùng có thể tự thiết lập thông số cấu hình, kết nối đến Email nhận thông tin hóa đơn mua vào của đơn vị, tự động đồng bộ về phần mềm iXHD, ghi nhận vào bảng kê chi tiết quản lý thông tin hóa đơn mua vào được cung cấp sẵn trong phần mềm.

Người dùng cần biết kĩ thuật máy tính về việc cấu hình thông số kết nối hộp thư điện tử; nội dung này có thể cần sự hỗ trợ thực hiện từ kĩ thuật viên máy tính / quản lý hệ thống mạng tại đơn vị.


Hướng dẫn thực hiện

- Bước 1: Trên thanh trình đơn chọn vào mục Quản lý hóa đơn.

- Bước 2: Chọn chức năng Hóa đơn mua vào.

- Bước 3: Chọn bảng Nhận HĐĐT từ Email.

Thiết lập thông số kết nối đến Email nhận hóa đơn mua vào

- Bước 1: Tạo mới thiết lập kết nối

- Bước 2: Tùy chọn IMAP Server (nhà cung cấp dịch vụ email)

- Bước 3: Nhập thông tin tài khoản email

- Bước 4: Kiểm tra kết nối đến email

- Bước 5: Lưu thông số kết nối đã thiết lập

- Bước 6: Danh sách thông số kết nối đã khởi tạo

- Bước 7: Nút chức năng hỗ trợ chỉnh sửa, xóa bỏ thông số kết nối đã khởi tạo

Lọc hóa đơn từ email

1. Dữ liệu từ ngày: tùy chọn thời gian cần lọc email

2. Nhận dữ liệu email: tùy chọn hỗ trợ kiểm tra, lọc tất cả email theo thời gian đã chọn

3. Phân tích dữ liệu: tùy chọn hỗ trợ phân tích dữ liệu email, xuất hiện danh sách email

4. Danh sách email

. Cột XML: hiển thị tình trạng email có tồn tại tập tin hóa đơn XML hay không

. Cột Hóa đơn: hiển thị tình trạng dòng email có hóa đơn

. Cột Lỗi, Mô tả lỗi: hiển thị trình trạng lỗi, mô tả lỗi

. Cột Liên kết: hiển thị thứ tự STT hóa đơn được tìm thấy theo bảng Hóa đơn mua vào

5. Tổng số email đã lọc

6. Lưu dữ liệu: tùy chọn lưu hóa đơn vào bảng Hóa đơn mua vào

7. Bảng thông tin hóa đơn mua vào đã lưu vào phần mềm iXHD


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.