Open navigation

Quyết toán thuế Thu nhập Doanh nghiệp (03/TNDN)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 03/TNDN trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:

I. Hồ sơ quyết toán thuế TNDN (03/TNDN) áp dụng năm tính thuế từ 2021:

 1. Trên thanh tiêu đề chọn vào Kê khai 
 2. Chọn vào Thuế TNDN 
 3. Chọn vào Tờ khai quyết toán thuế TNDN (03/TNDN) (TT80/2021)

II. Hồ sơ quyết toán thuế TNDN (03/TNDN) áp dụng năm tính thuế từ 2020 trở về trước:

 1. Trên thanh tiêu đề chọn vào Kê khai 
 2. Chọn vào Thuế TNDN 
 3. Chọn vào Tờ khai theo thông tư cũ 
 4. Chọn vào Tờ khai quyết toán thuế TNDN (03/TNDN)

Tại bảng Chọn kỳ tính thuế: tùy chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng ý.

Lưu ý:

Mẫu tờ khai & phụ lục:

Mẫu 03/TNDN (TT80/2021):

 • Tờ khai chính
 • Phụ lục 03-1A/TNDN: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. (Dành cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương mai, dịch vụ
 • Phụ lục 03-1B/TNDN: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. (Dành cho người nộp thuế thuộc các ngành ngân hàng, tín dụng)
 • Phụ lục 03-1C/TNDN: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. (Dành cho người nộp thuế là các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)
 • Phụ lục 03-2/TNDN: Phụ lục chuyển lỗ
 • Phụ lục 03-3A/TNDN: Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với thu nhập từ dự án đầu tư mới, thu nhập của doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Phụ lục 03-3B/TNDN: Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất (dự án đầu tư mở rộng)
 • Phụ lục 03-3C/TNDN: Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số hoặc doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ
 • Phụ lục 03-3D/TNDN: Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ hoặc doanh nghiệp thực hiện chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao
 • Phụ lục 03-4/TNDN: Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài
 • Phụ lục 03-5/TNDN: Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản
 • Phụ lục 03-6/TNDN: Phụ lục báo cáo trích lập, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ
 • Phụ lục 03-8/TNDN: Phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đối với cơ sở sản xuất
 • Phụ lục 03-8A/TNDN: Phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản
 • Phụ lục 03-8B/TNDN: Phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đối với hoạt động sản xuất thủy điện
 • Phụ lục 03-8C/TNDN: Phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đối với hoạt động kinh doanh xổ số điện toán
 • Phụ lục 03-9/TNDN: Phụ lục bảng kê chứng từ nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của hoạt động chuyển nhượng bất động sản thu tiền theo tiến độ chưa bàn giao trong năm
 • Phụ lục 92/2021/NĐ-CP: Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15

Mẫu 03/TNDN:

 • Tờ khai chính
 • Phụ lục 03-1A/TNDN: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. (Dành cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương mai, dịch vụ
 • Phụ lục 03-1B/TNDN: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. (Dành cho người nộp thuế thuộc các ngành ngân hàng, tín dụng)
 • Phụ lục 03-1C/TNDN: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. (Dành cho người nộp thuế là các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)
 • Phụ lục 03-2A/TNDN: Chuyển lỗ từ hoạt động SXKD.
 • Phụ lục 03-2B/TNDN: Chuyển lỗ từ chuyển quyền sử dụng đất và quyền thuê đất
 • Phụ lục 03-3A/TNDN: Thuế thụ nhập doanh nghiệp được ưu đãi. (Đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh chuyển địa điểm, dự án đầu tư mới và dự án đầu tư đặc biệt quan trọng
 • Phụ lục 03-3B/TNDN: Thuế thụ nhập doanh nghiệp được ưu đãi. (Đối với cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất. (dự án đầu tư mở rộng))
 • Phụ lục 03-3C/TNDN: Thuế thụ nhập doanh nghiệp được ưu đãi. (Đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số hoặc doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ
 • Phụ lục 03-4/TNDN: Thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế.
 • Phụ lục 03-5/TNDN: Thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.
 • Phụ lục PL 02-1/TĐ-TNDN: Bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương.
 • Phụ lục PL 02-BKHCN: Báo cáo trích lập, điều chuyển và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ.
 • Phụ lục PL QH/GDLK-Mẫu 01: Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết. (Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)
 • Phụ lục PL QH/GDLK-Mẫu 02: Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ quốc gia. (Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)
 • Phụ lục PL QH/GDLK-Mẫu 03: Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ quốc gia. (Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)
 • Phụ lục PL QH/GDLK-Mẫu 04: Kê khai thông tin báo cáo lợi nhuận liên quốc gia. (Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN
 • Phụ lục 02/PL-XSĐT: Bảng phân bổ tiền thuế TNDN theo địa bàn tỉnh, thành phố từ hoạt động kinh doanh xổ số (Kèo theo tờ khai   quyết toán thuế TNDN; Áp dụng cho Công ty TNHH MTV xổ số điện toán Việt Nam)
 • Phụ lục PL 114/2020/Nđ-CP: Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo Nghị quyết số 116/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020
 • Phụ lục PL-TT3: Bảng kê ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Bước 2: Nhập liệu (*):

Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm

Nạp file XML

 1. Nhấn nút Nạp XML
 2. Nhấn vào dấu ... tìm đến file XML cần nạp (File dữ liệu XML xuất từ phần mềm HTKK).
 3. Chọn vào Tải dữ liệu
 4. Chọn file XML
 5. Bấm Open để nạp file.

Video hướng dẫn Quyết toán thuế Thu nhập Doanh nghiệp (03/TNDN):

https://web.ts24.com.vn/slides/slide/to-khai-quyet-toan-thue-tndn-03-tndn-theo-thong-tu-80-2021-tt-btc-76?fullscreen=1


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.