Open navigation

Mua hàng theo đơn mua hàng

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thực hiện nghiệp vụ  mua hàng theo đơn mua hàng trong phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

I. Định khoản:

Trường hợp mua nguyên vật liệu, hàng hóa về cho hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ

Nợ TK 152, 156, 611...                                               Giá mua chưa có thuế GTGT

Nợ TK 133                                                                  Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

            Có TK 111, 112, 331...                                    Tổng giá thanh toán

Trường hợp mua hàng về không nhập kho mà đưa vào sử dụng ngay

Nợ TK 621, 623, 641, 642...                                       Giá mua chưa có thuế GTGT

Nợ TK 133                                                                   Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

            Có TK 111, 112, 331...                                    Tổng giá thanh toán                                      

II. Mô tả nghiệp vụ:

Khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng theo đơn, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

Căn cứ vào đề nghị mua hàng đã được phê duyệt, nhân viên mua hàng yêu cầu các nhà cung cấp gửi báo giá.

Căn cứ vào các báo giá, nhân viên mua hàng chọn nhà cung cấp.

Kế toán thẩm định nhà cung cấp, sau đó trình Giám đốc phê duyệt

Nhân viên mua hàng lập và gửi đơn mua hàng tới nhà cung cấp được lựa chọn.

Căn cứ vào đơn mua hàng, nhà cung cấp thực hiện giao hàng.

Nhân viên mua hàng nhận hàng, đồng thời yêu cầu kế toán làm thủ tục nhập kho hoặc đưa vào sử dụng ngay.

III. Các bước thực hiện:

Lập phiếu nhập kho

- Bước 1: Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn Chứng từ.

- Bước 2: Chọn Chứng từ hóa đơn đầu vào

- Bước 3: Tại bảng Quản lý mua vào, Phiếu nhập, chọn Tạo mới, nhập chi tiết thông tin phiếu nhập (người giao, nhà cung cấp, mã số thuế, địa chỉ, phương thức nhập, lý do nhập, hình thức thanh toán,...) > nhập thông tin hàng hóa nhập kho (mã hàng hóa, tên hàng hóa, số lượng,...) & Ghi (F5).

Định khoản chứng từ: nhấn chọn Định khoản > nhập thông tin và hạch toán nghiệp vụ tương ứng > Ghi (F5).

Người dùng tùy chọn Thao tác > Sửa, In, Định khoản,.. theo nhu cầu sử dụng hoặc chuyển đến các chứng từ liên kết: Hóa đơn mua vào, Phiếu chi, Ủy nhiệm chi.

Khi nhà cung cấp gửi hàng có kèm theo hóa đơn hoặc khi doanh nghiệp nhận được hóa đơn của nhà cung cấp gửi về sau, kế toán khai báo thông tin về hóa đơn mua hàng

Lập chứng từ hóa đơn đầu vào

- Bước 1: Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn Chứng từ.

- Bước 2: Chọn Chứng từ hóa đơn đầu vào

- Bước 3: Tại bảng Quản lý mua vào, Hóa đơn mua vào, chọn Tạo mới, nhập thông tin hóa đơn mua vào (mẫu số, kí hiệu, nhà cung cấp, mã số thuế, hình thức thanh toán,...) > nhập thông tin hàng hóa (mã hàng hóa, tên hàng hóa, số lượng, đơn giá,...) & Lưu.

Lưu ý: Người dùng có thể lập hóa đơn mua vào bằng cách chọn chứng từ liên kết từ Phiếu nhập đã được lập và ngược lại.

Định khoản chứng từ: nhấn chọn Định khoản > nhập thông tin và hạch toán nghiệp vụ tương ứng > Ghi (F5).

Người dùng tùy chọn Thao tác > Sửa, Xóa, Định khoản,.. theo nhu cầu sử dụng hoặc chuyển đến các chứng từ liên kết: Phiếu nhập, Phiếu chi, Ủy nhiệm chi.


Bài viết liên quan

Thông tin đơn vị ezBooks

Quỹ - Chi tiền mặt

Danh mục Hàng hóa

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.