Open navigation

Xử lý hóa đơn có sai sót (Nghiệp vụ 4)

Tổng quan

Nội dung bài viết này hướng dẫn cách thực hiện xử lý hóa đơn điện tử khi có phát sinh sai sót trong phần mềm iXHD.


Văn bản hướng dẫn

Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020: hướng dẫn xử lý hóa đơn có sai sót;

Khoản 1 Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021: hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót trong một số trường hợp;

Khoản 6 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021: xử lý chuyển tiếp.


Nghiệp vụ 4

Cơ quan Thuế phát hiện hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế đã lập có sai sót


Trình tự xử lý nghiệp vụ

1. Cơ quan Thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP để người bán kiểm tra sai sót;

2. Theo thời hạn thông báo ghi trên Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục IB (*), người bán thực hiện thông báo với Cơ quan Thuế theo mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP về việc kiểm tra hóa đơn đơn điện tử đã lập có sai sót.

(*) Thông báo được Cơ quan Thuế gửi 2 lần cho đơn vị, có quy định thời gian đơn vị cần phản hồi lý do sai sót cho Cơ quan Thuế; trong trường hợp quá hạn đơn vị không phản hồi, thì Cơ quan Thuế sẽ xem xét chuyển sang trường hợp kiểm tra về sử dụng hóa đơn điện tử


Hướng dẫn thực hiện

- Bước 1: Tra cứu hóa đơn điện tử (HDDT) đã sử dụng, khởi tạo thông báo sai sót

* Tuỳ theo hình thức hoá đơn sử dụng, chọn mở tra cứu danh sách tương ứng trong từng nhóm chức năng Hoá đơn điện tử / Tem vé thẻ / Hoá đơn bệnh viện...

- Bước 2: Tạo thông báo sai sót, sử dụng thiết bị chữ ký số để ký, gửi thông báo cho Cơ quan Thuế

- Bước 3: Chờ kết quả phản hồi chấp nhận thông báo sai sót từ Cơ quan Thuế.

- Bước 4: Mở giao diện hỗ trợ lập HDDT

- Bước 5: Thực hiện lập HDDT mới, ký số gửi Cơ quan Thuế.

- Bước 6: Chờ Cơ quan Thuế cấp mã hợp lệ cho hóa đơn;

- Bước 7: Gửi email thông báo hóa đơn đã lập đến cho người mua trong chức năng Danh sách hóa đơn CQT.

- Video hướng dẫn "Xử lý hóa đơn có sai sót (Nghiệp vụ 4)" (https://web.ts24.com.vn/slides/slide/cqt-phat-hien-ht-co-ma-cua-cqt-a-lap-co-sai-sot-107?fullscreen=1#).


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.