Open navigation

iXHD cập nhật 15.0.8

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 08 tháng 03 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Hệ thống: Tối ưu chức năng hẹn giờ ký hóa đơn từ Máy tính tiền (POS).

2. Tờ khai đăng ký 01/DK-HDDT: Tối ưu hiển thị "Mã cơ quan thuế", "Tên người liên hệ".

3. Thông báo sai sót: Tối ưu thống kê thông báo sai sót.

4. Phiếu xuất kho: Tối ưu nạp dữ liệu từ Excel tùy chọn đối với tiền ngoại tệ.

5. Lập hóa đơn điện tử từ Máy tính tiền (POS):Thêm chức năng "Lập hóa đơn từ PMBH". Tối ưu chức năng "Quản lý truyền nhận POS - eINVOICE". Cập nhật giao diện.

6. Giao diện: Cập nhật icon.

7. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.8.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.