Open navigation

Vai trò người dùng

Tổng quan

Nội dung bài viết hỗ trợ khởi tạo, quản lý nhóm quyền truy cập đặc thù theo vị trí công việc cho tài khoản người dùng trong hệ thống quản lý nhân sự HR24.

Nhóm vai trò này có thể chọn áp dụng nhanh trong giao diện khởi tạo tài khoản người dùng, quản trị viên sẽ không phải mất nhiều thời gian tùy chọn phân quyền theo từng phân hệ sử dụng.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí tính năng: Thiết lập > Vai trò người dùng

Khởi tạo vai trò người dùng:

  1. Tên của vai trò người dùng đang khởi tạo
  2. Thông tin tài khoản người dùng được gắn sử dụng theo vai trò này
  3. Tùy chọn phân quyền cho phân hệ sử dụng tương ứng
  4. Nút chức năng

Gán vai trò cho tài khoản đăng nhập (thực hiện trong tính năng Người dùng).

Thiết lập > Người dùng

  1. Tùy chọn vai trò người dùng gán cho tài khoản đăng nhập, có thể tùy chọn nhiều hơn 1 vai trò người dùng cho 1 tài khoản, lưu ý việc thực hiện này sẽ có thể tạo sự trùng lặp phân quyền thao tác người dùng trên phân hệ sử dụng.
  2. Nút chức năng.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.