Open navigation

Cấu hình Kiểu hoạt động

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về cấu hình kiểu hoạt động sử dụng trong hệ thống 2ez.

Kiểu hoạt động trong CRM được tạo ra giúp mô tả các hành động tiếp theo phải làm trong quá trình quản lí các tiềm năng, cơ hội.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí tính năng: CRM > Kiểu hoạt động

Trên hệ thống sẽ có sẵn một số hoạt động thường thấy. Có thể chỉnh sửa và khi cần tạo một hoạt động mới, bấm tùy chọn Tạo

Có thể nhập mô tả mặc định cùng với các tùy chọn khác nhau như người dùng mặc định, hành động, hoạt động tiếp theo cũng như thời lượng lịch biểu có thể được phân bổ.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.