Open navigation

iXHD cập nhật 15.0.10

Ngày phát hành

Thứ sáu, ngày 21 tháng 04 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Hóa đơn điện tử: Đồng bộ tình trạng hóa đơn theo TCT.

2. Lập hóa đơn điện tử từ PMBH: Tối ưu lập hóa đơn thay thế.

3. Lập hóa đơn từ CSDL trung gian: Tối ưu xuất chi tiết dòng hàng.

4. Cập nhật phiên bản XML lên 2.0.1.

5. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.10. Thêm kiểm tra cài đặt “Visual Studio 2013 (VC++12.0)”.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.